Нотатки власного досвідуВиступ на ШМО

Тема досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних   технологій на уроках української мови  та  літератури як засіб формування когнітивної компетенції школяра» Підготувала: вчитель української мови та літератури  Новомихайлівського НВК Самойленко Т. І.
Мотивація вибору теми   
            Сьогодні, в  умовах  демократизації  та  європейської  інтеграції  національної  освіти  вчителі  шукають   найкращі  методи  і  засоби  навчання.    Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. У свій час Жуль Верн передбачив: «Настане день, коли наука випередить фантазію». Цей час настав. Аби отримати інформацію, дітям сьогодні не обов’язково сидіти в школі, вони можуть її отримати самостійно в Інтернеті. Тому зараз успіх учнів напряму залежить від якості роботи вчителя, від того, наскільки він здатний вловити дух і потреби часу. Не можна залишатись вчорашніми вчителями завтрашньої школи! Беззаперечно, застосування комп’ютерних технологій напряму відповідає потребам модернізації освіти.
Поняття інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) охоплює не лише комп’ютерні програми, а усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо.
            Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.
            Ознайомлюючись з  досвідом  сучасних  науковців з  метою пошуку  змін  в  навчання, які б  дали  якісний  результат  в  показниках  навчальних  досягнень  учнів, почала  використовувати  інформаційно – комунікаційні технології   на  уроках  та у виховній  роботі  з  учнями. Вважаю, що ІКТ , як найбільш ефективний  і  багатофункціональний  засіб, що  інтегрує в  собі в собі могутні розподілені  освітні  ресурси,  може  забезпечити  формування  і  прояв  ключових компетентностей  учня,  насамперед, пізнавальної. Тому  на  даному  етапі  я  працюю  над  проблемою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування  когнітивної компетенції школяра»

         Актуальність і перспективність досвіду:
Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;
Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
Дозволяє  гарантувати досягнення певного стандарту освіти;
Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;
Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.
Науково-теоретична  база досвіду:
Проблемі когнітивної компетенції школярів присвячені дослідження відомих педагогів та методистів: І.Забродіної, Л.Арістова, Ю.Бабанського, Л.Виготського, І.Якиманської та інших.
Серед вітчизняних дослідників: М.Ігнатенко, Л.Мар’яненко, М.Головань, Л.Лісіна.
Питання впровадження ІКТ в навчально-виховний процес розглядали: М.Жалдак, В.Клочко, Ю.Рамський, М.Головань, Ю.Горшко та інші.
Провідна ідея  досвіду:
          Це формування  когнітивної компетенції  учнів на  основі  оптимізації  специфічних підходів  у  вивченні  української  мови  та літератури та в позаурочній  діяльності через  використання  інформаційно – комунікаційних  технологій.
Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку  самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності учителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної  обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.  
З огляду на запит часу актуальною є проблема опанування комп’ютера     учнями  та запровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.    Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання)  надають кожному учневі, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.
Практичне значення досвіду
Полягає в розробці системи оригінальних практичних розробок уроків та позаурочних заходів з використанням  інформаційно-комп’ютерних технологій та інноваційних підходів в організації навчально-виховної діяльності при вивченні  української мови та літератури.
Моделі використання ІКТ на уроках української мови та літератури:

Таблиці.
Малюнки.
Ілюстрації.
Геометричний матеріал.
Схеми.
Відеофрагменти.
Анімація.
Друкований матеріал.
Мультимедійні  презентації.
Віртуальні екскурсії.

Ознайомившись з науково-методичними дослідженнями та передовими технологіями, використовую:
Опорні схеми.
Завдання на знаходження і виправлення помилок.
Вправи практичного прикладного змісту.
Вправи та завдання творчого характеру.
Моя мета навчити  учнів не лише опрацьовувати  матеріали, а й уміти їх представляти, бо  сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й вміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.
          Комп’ютерна презентація - це авторське учнівське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії. Комп’ютер дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації.
    Творчі завдання на основі застосування інформаційних технологій за своїм змістом і методами виконання найчастіше носять ситуативний характер. Дидактичною метою таких завдань є вироблення діяльнісних компетенцій і виявлення особистісного ставлення до розв’язуваної проблеми на основі творчого застосування наявних знань, умінь, навичок. Мої  учні з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість їм виявити творчу індивідуальність.
 Застосовую  у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів з прочитаними програмовими текстами, наприклад «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Наталка Полтавка» за І.Котляревським, «Украдене щастя», «Захар Беркут» за І.Я.Франком та інші. Використовую записи телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури, наприклад, про Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та багатьох інших.
Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.
Мультимедіа – це комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, зі звуком, графікою, анімацією та відео.
Урок з використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці.
У своїй практиці я використовую  наступні типи мультимедійних уроків:
- урок-презентація;
- урок-коментар аудіокниги;
- урок-екранізація роману.
            У своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію).
Таким чином,  використання  ІКТ значно  сприяє  розвитку пізнавальної  активності  і  засвоєнню навчальної   інформації  кожним  школярем.
Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці, зростанню продуктивності уроку.  
Перспективи  майбутньої  роботи  над  цією  темою:
розширити відеотеку (художні фільми за творами, що вивчаються у школі, документальне кіно проблемного характеру, телепередачі-розповіді про письменників тощо)
зібрати музичні файли (пісні народні, за словами відомих поетів, класична музика)
створити нові презентації до уроків мови та літератури
активно залучати учнів до проектної роботи на основі мультимедійних технологій.      
Висновки:
         Працюючи в школі, дійшла  висновку, що використання ІКТ  вносить істотні зміни в діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. У своїй діяльності прагну робити вивчення мови й літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути  у вічному пошукові – це значить "шукати енергію слова в енергії душі". Учителю суджено бути пошуковцем, винахідником, а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які приносить новий час, аби підготувати людину до життя в нинішньому столітті.  Від здатності вчителя дати  гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців, та й, власне, майбутнє самої України.

Виступ на ШМО
Методика викладання новітніх технологій української мови та літератури. 
Підготувала : вчитель української мови та літератури Самойленко Т.І.

Форми і методи інтерактивного навчання: евристична бесіда, презентації, дискусії, метод круглого столу, метод ділової гри, конкурси практичних робіт з їхнім обговоренням, рольові ігри, тренінги, колектвині розвязування творчих задач, кейс-метод (розбір конкретних виробничих ситуацій), практичні групові й індивідуальні вправи моделювання виробничих процесів або ситуацій, методи з використанням компютерної техніки. У своїй практичній діяльності часто використовую такі нетрадиційні форми, які захоплюють уяву школяра, активізують його розумову діяльність. Це урок-казка, урок-подорож, урок-змагання, урок-гра, урок КВК. Отже, у процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного, особистісно — орієнтованого, проектного навчання на основі постійного розвитку критичнго мислення учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість учня. 
Впроваджую в систему роботи інноваційні технології: проектні технології, інтерактивні методи навчання та уроки на інтегрованій основі. Велику увагу приділяю читанню, роботі з текстом твору. Впроваджую: літературні пятихвилинки, уроки виразного читання, бесіди з позакласного читання. У своїй роботі використовую проектні технології: дослідницькі, ігрові, творчі, навчально-пізнавальне портфоліо, навчання за допомогою компютерів. Використовую в своїй практиці: метод “розвивального навчання”. 
Розвивальне навчання включає в себе: 
а) уроки на формуванню навчального завдання їх компонентами є оцінка можливостей учня, створення ситуації успіху через особистісну мотивацію, практичне завдання, доступне для виконання кожним учнем, рефлексія способу дії, обговорення того, що зроблене. Під час цих уроків навчальне завдання постає лише наприкінці заняття, а протягом усього уроку учень осмислює те, чого не знає.
б) уроки моделювання — пропонують завдання, що розглядалися на попередньому уроці, вони виконують роль моделі зумовлюють необхідність нового способу дій. Такі види завдань легко і надовго запамятовуються. 
в) урок-контролю — передбачає усвідомлення учнями ролі перевірки й оцінювання знань для підвишення якості їх навчально-пізнавальної роботи.
Ефективність розвивального навчання підвищується внаслідок використання на уроці проблемного викладу навчального матеріалу, частково-пошукового і дослідницького методів навчання. Сприяють розвиткові учнів самостійна робота, робота з книжкою, самостійне виконання письмвоих вправ, написання творів тощо. 
Дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних засобів навчання, що використовується на уроках української мови та літератури, можна стисло визначити так:
посилання мотивації навчання;
активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
індивідуалізація процесу навчання;
урізноманітнення форм подання інформації;
урізноманітнення типів навчальних завдань;
постійне застосування ігрових прийомів;
можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.
Серед видів засобів ІКТ надається перевага навчальним, навчально-ігровим, інформаційно-пошуковим, демонстраційним, тренувальним засобам. Найчастіше в своїй роботі практикую презентації. Підготовка презентацій з української мови і літератури є ефективним методичним прийомом, що допомагає в цікавій формі узагальнювати, відпрацьовувати, повторювати, систематизувати і створювати нове на основі вивченого. По кожній темі, яка пропонується учням для створення презентацій, складається темарій — перелік вужчих за змістом тем. Наприклад по темі “Дієслово” у 8 класі до запропонованого учням темарію було вміщено такі теми: “Вид дієслова”, “Часи дієслів”, “Узагальнююча таблиця дієслів”, “Морфологічний розбір дієслова”. Конкретизація теми сприяє більш детальному її дослідженню, дозволяє не переобтяжувати презентацію текстовою інформацією. 
Використовую в своїй роботі гру в групах “Намисто”. 
Перша група — нанизує намисто зі слів першої дієвідміни.
Друга група — нанизує намисто зі слів другої дієвідміни.
Третя група — третя дієвідміна.
Четверта група — четверта дієвідміна.
Учитель пропонує по одному слову для зразка для кожної групи. По закінченню часу на обговорення кожна група представляє результати роботи, чиє намисто довше, той і переміг.
Практикую компютерні диктанти, перевагу надаю самодиктанту, розподільному, вибірковому на уроках мови. Серед видів літературних диктантів, репрезентованих у компютерних технологіях, використовується портретний, хронологічний, цитатний. Крім того, на уроках української мови та літератури використовуються розробки тестових завдань, електронні підручники, аудіозаписи, відеофільми, перегляд фотослайдів, Інтернет-ресурси тощо.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Живе під сонцем України Шевченкове слово

Літературно-музична композиція                   " Шевченко в моїм серці назавжди "  Калейдоскоп " Очима юних худо...